CAGATAY.DEV
Search…
Veri Tipleri 🐥
JavaScript dilinde bulunan veri tiplerini ve kullanımlarını göreceğiz.
Her programlama dilinde olduğu gibi JavaScript dilinde de yerleşik veri tipleri vardır, ancak bunlar bir dilden diğerine göre farklılık gösterebilir.
Hadi bu veri tiplerini beraber öğrenelim.
JavaScript' te Primitive ve Non-Primitive Values ( Object - Referance ) 2 ana veri türüdür.

JavaScript dilinde, ilkel veri tipi (ilkel değer) nesne olmayan ve methodu olmayan verilerdir. 7 ilkel veri tipi vardır:
  • Number ( Sayı )
  • String ( Katar - Karakter Dizesi )
  • Undefined ( Tanımsız )
  • Null ( Değer Yok )
  • Boolean ( Mantıksal Veri Tipleri )
  • BigInt ( Yerleşik Nesne )
  • Symbol ( ECMAScript 6 ) ve daha fazlası...
İlkel değerler, değişmez veri tipi olarak bilinir çünkü oluşturulduktan sonra değiştirmenin yolu yoktur. İlkel değer ile ilkel bir değer atanan değişkenin karıştırılmaması önemlidir. Değişken yeni bir değere atanabilir ancak mevcut değer nesnelerin, dizilerin ve fonksiyonların değiştirilebileceği şekillerde değiştirilemez.
Bir değişkenin hangi veri tipinde olduğunu şu şekilde öğrenebiliriz:
typeof 'cagatay' // string
typeof 23 // number
typeof {} // object
typeof true // boolean
typeof [] // object
typeof null // object :)
typeof NaN // number :)
Copy link